Pages

Monday, 17 November 2014

Bàn một chút về “sự thật”, “diễn ngôn”“Sự thật” là một yếu tố căn bản của báo chí. Nói như Kovach và Rosenstiel thì “ai cũng đồng ý nhà báo phải nói sự thật, nhưng thế nào là ‘sự thật’ thi người ta vẫn còn rất mơ hồ”.